fbpx

Regulamin Sklepu ,,Bez chemii – sekrety piękna” 

 

I. Najważniejsze informacje dot. Sklepu:

Świadczenie Usług za pośrednictwem strony internetowej: www.dorotabylica.pl, nazywanym dalej Sklepem, odbywa się na zasadach, zawartych w poniższym Regulaminie. 

 

II. Pojęcia podstawowe: 

 

 • Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i która posiada konto na platformie oraz korzysta z usług oferowanych na stronie  naszego Sklepu. 
 • Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego).
 • Produkt – na stronie Sklepu jest oferowany w formie płatnej lub bezpłatnej. Jest to film wideo lub treść cyfrowa ( w formie pliku  np. ebook lub treści w formie pdf, również newsletter na stronie Sklepu). 
 • Usługa – jest świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 • Sklep – sklep internetowy z produktami online, oferuje treści płatne i bezpłatne w formie ( nazywany Produkt) dostępny jest pod adresem : www.dorotabylica.pl 
 • Kontakt – email adres: hello@dorotabylica.pl 
 • Sprzedawca – Dorota Bylica, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą firmy: ,,Image by Dorota” ul.Gałczyńskiego 7m7, 32-600 Oświęcim. NIP: 549 113 77 15. 

 

III. Najważniejsze informacje dotyczące płatnych zakupów Produktów w Sklepie: 

 

1. Warunki realizacji umowy określa niniejszy Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu/usługi.
2. Podane ceny na stronie Sklepu są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.
3. Płatności za Produkt zakupiony w Sklepie należy dokonać dostępnymi metodami w serwisie.

 

IV. W jaki sposób należy dokonać zakupu Produktu na stronie Sklepu:

 

1. By rozpocząć korzystanie z Produktu płatnego, Użytkownik musi dokonać skutecznej płatności.
2. Sprzedaż Produktów prowadzona jest na stronie: www.dorotabylica.pl w zakładce Sklep.
3. Aby dokonać zakupu, należy postępować zgodnie z instrukcją:
1) wybierz Produkt, który cię zainteresował,
2) wypełnij formularz zamówienia,
3) potwierdź i zaakceptuj Regulamin oraz chęć dokonania płatności za produkt,
4) dokonaj prawidłowo płatności.
Dokonanie skutecznej płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy.

 

V. W jaki sposób jest dostarczany Produkt:  

 

1. Produkt zakupiony na stronie Sklepu, udostępniony będzie Użytkownikowi niezwłocznie po prawidłowo dokonanej płatności. Zostanie przesłany w formie elektronicznej na podany przez Użytkownika adres email.
2. Produkty e- kursów będą udostępniane w sekwencjach podanych na stronie kursu, a informacje będą przesyłane droga elektroniczna na podany adres email Użytkownika.

 

 VI. Reklamacje: 

 

1. Sprzedawca dba, by produkty posiadały wysoką jakość i najwyższą wartość merytoryczną.
2. Użytkownik ma prawo składać reklamacje dotyczącą produktów ze strony Sklepu.
3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: hello@dorotabylica.pl lub tradycyjnym listem.
4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
5. Sprzedawca w terminie 14 dni rozpatrzy reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

 

 VII. Informacje na temat Produktów niepłatnych: 

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do przesyłania niepłatnych informacji do Użytkownika w formie newslettera ( 3- 4 razy w miesiącu), na zasadzie wcześniej wyrażonej zgody przez Użytkownika. 
 2. Newsletter wysyłany jest tylko do Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę i zaakceptowali Regulamin i politykę prywatności Sklepu. 

 

VIII. Newsletter, zasady działania tej funkcji:

 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do wysyłania nieodpłatnej usługi na podany przez Użytkownika adres email. Umowa na wysyłkę Newslettera zostaje zawarta z chwilą gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę, wypełniając formularz i akceptując regulamin. Użytkownik może zrezygnować z usługi w dowolnej chwili, korzystając z linka do tego przeznaczonego na stronie lub kontaktując się z ze Sprzedawcą usługi za pośrednictwem emaila.

 

IX. Jak korzystać z produktów- warunki techniczne: 

 

1. Użytkownika musi posiadać urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu. 
2. Ze względu na różne formy produkt (format produktów), Użytkownik powinien mieć zainstalowane odpowiednie programy do odbioru produktów oferowanych przez Sklep. Użytkownik musi posiadać programy, które obsługują podstawowe pliki. 

 

X. Odstąpienie od umowy: 

 

 1. Jeśli Konsument pobiera treści cyfrowe/ informacje bezpośrednio ze strony internetowej/ platformy, to prawo do reklamacji przysługuje konsumentowi jedynie w przypadku, gdy nie rozpoczął z nich korzystać. 
 2. W razie rozpoczęcia wykonywania umowy  pobieranie plików z serwera konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: 

 

 • Rozpoczęcie świadczenia nastąpiło za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. 
 • Sprzedawca poinformował o utracie prawa do odstąpienia od umowy. 

 

XI. Warunki jakie należy spełnić, odstępując od umowy: 

 

 

1. W przypadku gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Kontakcie Regulaminu. (Przykładowa treść: Odstępuję od umowy zawartej w dniu …. Dotyczącej zakupu produktu/świadczeniu usług …. opisać czego dotyczy umowa; ……… wskaż datę, imię, nazwisko/inne dane identyfikacyjne).

 

 XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń :

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

 

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.  
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.  
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

 

 

 XIII. Dane osobowe w Sklepie internetowym : 

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. 
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.   

 

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.  

 

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

 

XIV. Postanowienia końcowe : 

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.